Koło Caritas

Zadania Koła Caritas

Na płaszczyźnie formacyjnej :

pogłębianie znajomości oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym,
dążenie, przez pracę nad sobą do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka,
mobilizowanie młodzieży do stawiania sobie wysokich wymagań,
kształtowanie osobowości katolika i Polaka,
budowanie postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza troska o pełne uczestniczenie we Mszy św.,
troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej,
uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,
krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego,
podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym.
Na płaszczyźnie działania:
rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie,
organizowanie pomocy potrzebującym uczniom, w szczególności otaczanie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz inne organizacje istniejące w parafii, na terenie której działa Koło, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych.

Sposób realizacji zadań

Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje swoje zadania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:

organizowanie spotkań, zjazdów, dyskusji, kursów i szkoleń,
organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko – muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów,
organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów,
udział w kwestach i zbiórkach organizowanych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej,
włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach,
wydawanie biuletynów informacyjnych, prowadzenie kroniki.

 

 

 

Zarząd Koła Caritas

Przewodnicząca: 
Zastępca: 
Skarbnik: 

Opiekun SK Caritas: 
Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła 

 

 

 

Członkowie Koła Caritas

Lp. Imię i nazwisko klasa
1. Patrycja Mucha II THI
2. Weronika Majcher II THI
3. Małgorzata Sztajner II TŻF
4. Natalia Korcik II THI
5. Paulina Oleksowicz II THI
6. Dominika Ciurej II TŻF
7. Kinga Szura II TŻF
8. Mariola Wietecha II TŻF
9. Kinga Synowiec II TŻF
10. Agnieszka Smoszna II TŻF
11. Edyta Wantuch II TŻF
12. Eliza Nowak II ZSZ
13. Anita Majcher II ZSZ
14. Paulina Kiełbasa II ZSZ
15. Paulina Szczepanek II ZSZ
16. Żaneta Brończyk II ZSZ
17. Patrycja Brończyk II ZSZ
18. Monika Ciepielowska II ZSZ
19. Zuzanna Musiał II ZSZ
20. Agnieszka Haraf II TŻF
21. Natalia Ruchała II TŻF
22. Klaudia Stabach II TŻF
23. Agnieszka Róż II TŻF
24. Sylwia Kopek II THI
25. Kinga Skałoń II THI
26. Agnieszka Moźdież II THI
27. Natalia Król II THI
28. Aneta Kania II THI
29. Patrycja Kaczka II TŻF
30. Aneta Kubicz II TŻF
31. Jakub Kiełbasa II TŻF
32. Bartłomiej Steczyński II TŻF
33. Dominika Gęba II TŻF
34. Justyna Musiał II TŻF
35. Sylwia Zając III TŻF
36. Patrycja Gut III TŻF
37. Natalia Marek III TŻF
38. Joanna Jasińska III TŻF
39. Paulina Gądek III TŻF
40. Angelika Michalik III TŻF
41. Łukasz Job III THI
42. Wirginia Iżykowska III TŻF
43. Natalia Kamińska III THI
44. Vanessa Stec III THI
45. Agata Synowiec III THI
46. Weronika Rozpara III THI
47. Sylwia Mróz III THI
48. Weronika Próchnicka III THI
49. Karolina Roman III THI
50. Paweł Musiał III THI
51. Patryk Kloc III THI
52. Patryk Gucwa III THI
53. Magdalena Kryszczak IV TŻF
54. Anna Tabiś IV TŻF
55. Patrycja Kiełbasa IV THI
56. Weronika Ptaszkowska IV TŻF
57. Daria Fałda IV TŻF
58. Mateusz Włudyka IV TŻF
59. Tomasz Włudyka IV TŻF