Projekt „Mój rozwój – moja przyszłość”

Informujemy, że od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019r zaplanowana jest realizacja projektu „Mój rozwój – moja przyszłość” w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie ogólne RPO WM w 7 szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego m. in. w ZSOiZ Ciężkowice.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki, nauki programowania i kompetencji informatycznych u uczniów poprzez realizowane formy wsparcia oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, a także wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Pomoce jakie zostały zaplanowane do zakupu dla szkoły w ramach projektu „Mój rozwój – moja przyszłość” jako wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej, chemicznej, biologicznej, geograficznej i informatycznej to m. in. laptopy, rzutniki multimedialne, mikroskop przenośny Celestron LCD, modele sieci kryształów, cyfrowy aparat fotograficzny, drukarka 3D, załamanie wiązki światła – model demonstracyjny laserów, ekran projekcyjny, modele serca, budowy oka i ucha, multimedialny atlas świata i inne.

Działania projektowe zostały zaplanowane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w zakresie rozwoju konkretnych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów. W naszej szkole planowane są następujące formy wsparcia:

Plan doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2017/2018

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
MATEMATYKA Technikum: 6gr. x 8 uczn. x 30godz./rok szkolny
FIZYKA Technikum: 1gr. x 8 uczn x 30 godz./rok szkolny
BIOLOGIA Technikum: 2gr. x 8 uczn x 30 godz./rok szkolny
CHEMIA Technikum: 1gr. x 8 uczn x 30 godz./rok szkolny
GEOGRAFIA Technikum: 2gr. x 8 uczn x 30 godz./rok szkolny

2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów:
MATEMATYKA Technikum: 1gr. x 8 uczn x 60 godz./rok szkolny
INFORMATYKA Technikum: 1gr. x 8 uczn x 30 godz./rok szkolny
BIOLOGIA Technikum: 1gr. x 8 uczn x 60 godz./rok szkolny
CHEMIA Technikum: 1gr. x 8 uczn x 60 godz./rok szkolny
GEOGRAFIA Technikum: 1gr. x 8 uczn x 60 godz./rok szkolny

3. Koła naukowe/koła zainteresowań:
INFORMATYKA Technikum: 1gr. x 8 uczn x 60 godz./rok szkolny
FIZYKA Technikum: 1gr. x 8 uczn x 30 godz./rok szkolny
NAUKA PROGRAMOWANIA Technikum: Programowanie aplikacji internetowych 1gr. x 8 uczn x 60 godz./rok szkolny

4. Zajęcia poza szkołą i poza lekcjami:
Wyjazd na zajęcia z informatyki do Krakowa na AGH-Cyfronet i Ogrodu Doświadczeń dla 20 uczn.Techn. w Ciężkowicach (w tym koszty transportu, wyżywienia i kosztów warsztatów) – 2 lata x 1 wyjazd.
Wyjazd na zajęcia z biologii do Muzeum Farmacji,Muzeum Archeologicznego i Ogrodu Botanicznego w Krakowie dla 25 uczn. Techn. w Ciężkowicach +2 opiek.: 2 lata x 1  wyjazd/rok=2 wyjazdy
Wyjazd na zajęcia z chemii do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie dla 15 uczn Techn. w Ciężkowicach (w tym przejazd, wyżywienie, bilety wstępu, warsztaty): 2 lata x 1 wyjazd/rok=2 wyjazdy

5. Staże zawodowe dla uczniów 150 godzinne (42 ucz x 1500zł x 2 lata = 126000.zł) zakup odzieży dla uczniów, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie oraz dla pracodawcy refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty