STRONA ELEKTRONICZNEGO NABORU

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA

Maciej, Mateusz, Marek – bracia Szczepanikowie z zespołu PECTUS!
Justyna Biskup – Curyło Project Salon Academy!
Kamil Kaczmarek – Heron Live Hotel***** w Siennej k/Gródka nad Dunajcem!
Patryk Motyka – dziennikarz i wydawca ONET!
Damian Filipowicz – barman i mistrz edycji 2019 Barmatic Cup!
Kacper Guzik – administrator systemów Linuxowych – Zenbox.pl!
Ośmiu absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach w energetycznych i pełnych radości słowach zapraszają Was ósmoklasiści do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacyjnego w naszej szkole „u mistrza Paderewskiego”
ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN REKRUTACJI DLA SZKOŁY POLICEALNEJ I BSI-II


ZARZĄDZENIE NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY


ZARZĄDZENIE NR 19/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 19/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY


OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

Zobacz więcej…

Zobacz więcej…

Zobacz więcej…

Zobacz więcej…

Zobacz więcej…

Zobacz więcej…

Zobacz więcej…

Zobacz więcej…

Zobacz więcej…

Zobacz więcej…

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn.zm.) wprowadza zmiany w odniesieniu do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych:

  1. Zgodnie z § 11b ust. 2 ww. rozporządzenia postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, zostanie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  2. Zgodnie z § 11b ust. 3 ww. rozporządzenia w przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych właściwi kuratorzy oświaty określą nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów.

REGULAMIN REKRUTACJI UKAZAŁ SIĘ 19 MAJA 2020 R.