Ogłoszenia

Zajęcia praktyczne dla uczniów III klasy BSI°

1. Od 1czerwca 2020 r. istnieje możliwość prowadzenia zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Będą one miały charakter dobrowolny a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców i młodzieży.

 2. Udział w zajęciach praktycznych będzie możliwy po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów, po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. Dokumenty do pobrania znajdują się w procedurze bezpieczeństwa. Należy odpowiednio określić rodzaj zajęć, w których uczeń będzie uczestniczył: zajęcia praktyczne.

3. Uczniowie, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania wytycznych zawartych w zarządzeniu dyrektora Nr17/2020 w sprawie procedury bezpieczeństwa wprowadzonej z dniem 18 maja 2020 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach okresie epidemii COVID-19 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Opracowano na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal będzie obowiązywało czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, podobnie jak dla uczniów-młodocianych pracowników pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia. Tym samym do uczniów tych nadal będą miały zastosowanie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Józef Parys, dyrektor szkoły

Podobne posty

Konkurs – Żołnierze Wyklęci – Krzyżówka dla wytrwałych!

szef

Pracownik przyszłości – oczekiwania rynku pracy

szef

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę dla pana Jacka Przybyło

szef
Skip to content