Ogłoszenia

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego

Wytyczne dotyczące organizowania
i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach
w 2020 roku.

  1. Podstawa prawna

1.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – Aktualizacja 20.05.2020 r.

2. Informacja z 20.05.2020 o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Maturalnego
w 2020 r.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, ze zm.), w szczególności z rozporządzeniem zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891), zwanym dalej „rozporządzeniem 1905”

I. Podstawowe wytyczne

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Uczniowie na egzamin zgłaszają się o godzinie 800 jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 900 i o godz. 1300 jeżeli egzamin rozpoczyna się o 1400. W pierwszej kolejności (o najwcześniejszych godzinach) na egzamin wchodzą zdający, którzy danego dnia przystępują do egzaminu zarówno o godz. 900, jak i o 1400.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.3.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni.

3) pracownicy szkoły administracji, księgowości i obsługi, oraz pracownicy, którzy odpowiedzialni są za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie ma zajęć edukacyjnych dla innych uczniów. W przypadkach wcześniej uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły, można rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

8. Szkoła zapewnia zapas czarnych długopisów  i kalkulatorów rezerwowych dla zdających ( każdorazowo są dezynfekowane). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnych butelka powinna stać na podłodze przy nodze od stolika.

10. Szkoła nie zapewnia posiłków. Osoby przystępujące do dwóch egzaminów mogą zjeść  przyniesiony przez siebie posiłek w przerwie między egzaminami ( sala nr 3 )

11. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły lub  oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu.

 II. Środki bezpieczeństwa osobistego

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) wyznaczono miejsca żółtą taśmą.

2. Zdający oraz członkowie Zespołu Nadzorującego mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w Sali egzaminacyjnej, oraz każdorazowo, kiedy w Sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną , lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki.

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). Zarówno zdający jak i członkowie zespołu nadzorującego – jeżeli uznają to za właściwe- mogą mieć zakryte usta i nos podczas egzaminu. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

Przed rozpoczęciem egzaminu Przewodniczący ZN informuje zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa a przede wszystkim o:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

4. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m. Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa.

5. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020r. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni –kiedy jest to konieczne –używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne –znajdujących się w nich sprzętów.

III. Środki  bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków
i pomieszczeń

  1. Przy wejściu do szkoły wywieszono informację:

– dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,

– zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,

– zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,

– zawierającą numery telefonów do służb medycznych,

– zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa.

Przy wejściu do szkoły umieszczono płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieszczono informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

2. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu umieszczona zostanie informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, obok materiału/urządzenia,
z którego może korzystać więcej niż jedna osoba,  ustawiony  zostanie dozownik
z płynem dezynfekcyjnym oraz informacją o konieczności korzystania z niego przed  i po skorzystaniu z danego materiału egzaminacyjnego.

4. Egzamin będzie przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.

5. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

6. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostaną również przygotowane z zachowaniem  co najmniej 1,5 metrowego odstępu od zdających i od pozostałych członków zespołu (podczas gdy zdający rozwiązują zadania: w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki).

7. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po Sali egzaminacyjnej, konieczne jest jednak nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.

8. Drzwi do szkoły i inne drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.

9. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających,  i mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

10. Dla każdego zdającego zostało zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.  Na hali sportowej jest to wyznaczona szatnia,  w szkole sala nr 16 i sala nr 29 pod nadzorem  nauczyciela dyżurującego.  Podczas odbioru swoich rzeczy należy zachowywać odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

11. Zapewniona jest bieżącą dezynfekcję toalet.

12. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

13. W szkole prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

14. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie są dezynfekowane, w przypadku matury również pomiędzy poszczególnymi sesjami egzaminacyjnymi danego dnia.

15. Dezynfekować należy również:

1) odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego oraz historii muzyki

2) kalkulatory na egzamin maturalny z matematyki, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, chemii, fizyki

3) przybory piśmiennicze dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają.

16. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
Na terenie szkoły  wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in.
w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) – sala nr 4 – gabinet pielęgniarki,
w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
Na  terenie szkoły przygotowano salę nr 3 (wyposażoną w płyn dezynfekujący) na miejsce w którym osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji egzaminacyjnej. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, przestrzeń ta może zostać zorganizowana na świeżym powietrzu, np. na boisku szkolnym.

IV. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

1. Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów

2.  Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.

3. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

4. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – w pierwszej kolejności wchodzą do szkoły uczniowie zdający na górnym piętrze w następnej kolejności niższe piętra – nad tym czuwają nauczyciele dyżurujący.

5. Poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

6. Zdający egzamin maturalny potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub zdającego

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób

VI. Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu

1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

Józef Parys, dyrektor szkoły

Podobne posty

Finał Mistrzostw Powiatu Tarnowskiego w Piłce Siatkowej Chłopców

szef

Wizyta w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie

szef

Życzenia – Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Dyrektor
Skip to content