Szkoła Branżowa I Stopnia – Wielozawodowa

szef

Klasa wielozawodowa skupia uczniów uczących się w różnych zawodach. Każdy wybiera zawód odpowiadający jego zainteresowaniom. Nauka trwa 3 lata. W szkole uczniowie uczestniczą w lekcjach z przedmiotów ogólnych, teoretyczną wiedzę związaną z wybranym zawodem zdobywają w trakcie dwutygodniowych turnusów dokształcających, natomiast praktykę zdobywają w zakładach pracy. Uczeń podpisuje umowę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego jako pracownik młodociany. Szkoła współpracuje z pracodawcami posiadającymi uprawnienia do zatrudnienia pracowników młodocianych i pomaga kandydatom w znalezieniu odpowiednich zakładów pracy, przyjaznych dla pracujących.

Język obcy:

 • język angielski
 • język angielski zawodowy

Czym zajmuje się uczeń :

Uczeń zdobywa fachową wiedzę teoretyczną i pracuje w zakładzie pracy. Dzięki temu  zdobywa doświadczenie zawodowe  i staje się cennym pracownikiem.

Zdobywane umiejętności:

Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą. Kontakt z pracodawcą od początku edukacji pozwoli sprawniej pozyskać pracę lub umożliwi pozostanie na danym stanowisku pracy w przyszłości. Okres nauki wlicza się do stażu pracy. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub  egzaminu czeladniczego organizowanego  przez izby rzemieślnicze.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

W czasie cyklu kształcenia uczniowie wiedzę ogólną zdobywają  w szkole. Przedmioty teoretyczne właściwe dla wybranego zawodu realizują podczas dwutygodniowych  turnusów dokształcających.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Kształcenie zawodowe odbywają się u doświadczonych pracodawców z którymi od wielu lat współpracuje szkoła.

Absolwent kończący szkołę może pracować :

W każdym  wybranych przez siebie zawodzie, realizowanym na poziomie Szkoły Branżowej 1 stopnia, np. jako:

 • piekarz
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • stolarz
 • monter zabudowy i robot wykończeniowych
 • murarz-tynkarz
 • elektryk
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik
 • cieśla
 • dekarz
 • monter instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz
 • rolnik
 • kelner

Możesz kontynuować naukę w:

 • Szkole Branżowej II Stopnia
 • Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych

Jeśli już wiesz jaki zawód jest zgodny z twoimi zainteresowaniami, chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe i  nie boisz się pracy, to nauka w tej szkole jest  właśnie odpowiednia dla Ciebie!

Skip to content