Koło Caritas

szef

Czym jest Szkolne Koło Caritas?
Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas.
W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła , którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła , którym zazwyczaj jest katecheta.
Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.
Patronką Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej jest bł. Karolina Kózkówna, a miejscem pielgrzymkowym – sanktuarium Błogosławionej w Zabawie.
Jakie są zadania Szkolnego Koła Caritas?
Na płaszczyźnie formacyjnej :
– pogłębianie znajomości oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym,
– dążenie, przez pracę nad sobą do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka,
– mobilizowanie młodzieży do stawiania sobie wysokich wymagań,
– kształtowanie osobowości katolika i Polaka,
– budowanie postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
– rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza troska o pełne uczestniczenie we Mszy św.,
– troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej,
– uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,
– krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego,
– podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,
Na płaszczyźnie działania :
– rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie,
– organizowanie pomocy potrzebującym uczniom, w szczególności otaczanie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
– pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
– stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz inne organizacje istniejące w parafii, na terenie której działa Koło, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych.
Kto może być członkiem Szkolnego Koła Caritas?
Członkiem Koła może być każdy uczeń naszej szkoły, który włączył się w pracę Koła, jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu Koła.
Kandydaci na członków Koła mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo uczestniczenia w działalności Koła. Przyjęcia w poczet kandydatów dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się o członkostwo.
Jaka jest organizacja Szkolnego Koła Caritas?
Koło bezpośrednio podlega Caritas Diecezji Tarnowskiej jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.
Pracą koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:
– z urzędu, z głosem decydującym, Opiekun Koła;
– z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza (kronikarza).
W celu lepszego wypełniania zadań Koła mogą być powołane sekcje tematyczne dla ułatwienia organizacji pracy Koła i realizacji specjalnych celów. Może to być podział ze względu na wiek, zainteresowania, zdolności lub zaistniałe potrzeby (np. sekcja formacyjna, kulturalna, artystyczna, muzyczna, plastyczna, gospodarcza, hospicyjna, opiekuńcza, wychowawcza, świetlicowa, itp.). Sekcje tematyczne powołuje Zarząd Koła.

Więcej informacji: https://caritas.diecezja.tarnow.pl/index.php/pl/

Skip to content