SZKOLNY KLUB EKOLOGA
Szkolny Klub  Ekologa działa od 2011 roku. Zajęcia odbywają  się w formie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 lub 2 godzin co miesiąc.
Opiekę nad Klubem sprawuje mgr inż. Monika Trela.
CELE SZCZEGÓŁOWE :
- Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska najbliższej okolicy;
- Dostrzeżenie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie;
- Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska;
- Ukazywanie możliwości współdziałania na rzecz ochrony środowiska;
- Prowadzenie obserwacji krajobrazu, jego elementów i składników, obiektów, procesów i zjawisk a także  doświadczeń mających na celu ocenę aktualnego stanu najbliższego środowiska;
- Poznanie niekorzystnych skutków  integracji człowieka w środowisko przyrodnicze;
- Nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku;
- Poznanie form krajobrazu chronionego w regionie (parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwat przyrody) ;
- Uświadomienie wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z ich selektywnego gromadzenia;
- Poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu;
- Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi;
- Propagowanie na stronie internetowej szkoły różnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów i tych skierowanych do mieszkańców;
KLUB EKOLOGA REALIZUJE SWÓJ PROGRAM POPRZEZ:
• spotkania z przedstawicielami instytucji zajmującymi się zagadnieniami środowiskowymi Ciężkowic: pracownicy parków krajobrazowych, fotograf przyrody Włodzimierz Stachoń, Kierownik Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach Pan Wojciech Sanek z wykształcenia leśnik, członek komisji Polskiego Związku Łowieckiego, członek Klubu Łowieckiego Szarak w Ciężkowicach;
• wycieczki do Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach;
• Wycieczki: Skamieniałe Miasto Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego;
• udział w akcji „Sprzątanie świata”;
• udział w zbiórce baterii, nakrętek;
• udział w obchodach Dnia Ziemi;
• udział w konkursach, rajdach, warsztatach, projektach i innych działaniach ekologicznych;
• Organizacja akcji proekologicznych np. dzień bez GMO;
• uczestnictwo w pracach użytecznych na rzecz szkoły i lokalnego środowiska przyrodniczego;
• doświadczenia i eksperymenty, obserwacje;
• pogadanki, prelekcje;
• zajęcia terenowe;
• współpraca z instytucjami środowiska lokalnego (Urząd Gminy w Ciężkowicach );