Ogłoszenia

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych – zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

Szanowni Państwo

Drodzy Rodzice, nasi Uczniowie – Wychowankowie

Szanowne Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi szkoły „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach

W związku z wejściem w życie nowych obostrzeń epidemicznych i koniecznością przejścia na hybrydowe nauczanie przekazuję Państwu i Wam młodzieży podział na najbliższy czas z nauczaniem w szkole i nauczaniem zdalnym (nauczanie hybrydowe).

Życzę nam wszystkim, Wam przede wszystkim młodzieży wytrwałości i wiary w samych siebie. Przetrwamy ten trudny czas. Proszę jednocześnie potraktujcie nauczanie zdalne bardzo poważnie. Nauczyciele będą łączyli się z Wami z szkoły. Połączenie wideo jest konieczne, tzn. nauczyciel powinien Was widzieć na ekranie swojego komputera. Praca na lekcjach ma prowadzić do Waszego rozwoju, zarówno ta w szkole jak i ta zdalna w domu. W tym momencie priorytetem jest Wasze, Waszych rodzin, … całego społeczeństwa zdrowie.

Tworzymy wspólnotę edukacyjną „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach. Jesteśmy razem! Wychowawcy zadbają o możliwość połączenia w Teams. Proszę kontaktować się z nimi w sprawie loginów i haseł.

Poniżej przedstawiam treść zarządzenia dającą obraz kształcenia w naszej szkole „u mistrza Paderewskiego” w najbliższym czasie.

Zarządzenie nr 37/2020

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach w sprawie wprowadzania hybrydowej organizacji zajęć w ZSOiZ im. I. J. Paderewskiego w czasie epidemii COVID – 19 od 17 października 2020 r.

Na podstawie Wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek wprowadzam nauczanie hybrydowe (mieszane) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 1

Klasy, które przechodzą na zdalne nauczanie:
Klasa I THI – wychowawca Wojciech Pater
Klasa II HIG – wychowawca Jowita Jurkiewicz-Drąg
Klasa II TFŻ – wychowawca Katarzyna Gut
Klasa II TFŻG – wychowawca Jolanta Mastalska
Klasa II BSI – pracownicy młodociani od 19. 10. 2020 r. do 30. 10. 2020 r. odbywają turnus dokształcający; cukiernicy – praktyka zawodowa w szkole – wychowawca Teresa Sławuta

Klasy pozostające na nauczaniu w szkole:
Klasa I Liceum Ogólnokształcące – wychowawca Aleksandra Łaś
Klasa II Liceum Ogólnokształcące – wychowawca Karolina Paluch
Klasa III Liceum Ogólnokształcące – wychowawca Józef Parys
Klasa I TFŻ – wychowawca Edyta Szwalec
Klasa III THI – wychowawca Karolina Iwaniec
Klasa III TFŻ – wychowawca Aneta Kapałka
Klasa IV TFŻ – wychowawca Renata Kiełbasa

Klasa I Szkoła Policealna – opiekun Beata Porębska
Klasa II Szkoła Policealna – opiekun Weronika Piekarz

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Józef Parys, dyrektor szkoły

httpss://youtu.be/SiTBV3ZxrAc

16. 10. 2020 r. Departament Informacji i Promocji, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym będą obowiązywały od poniedziałku, 19 października 2020 r. do czasu obowiązywania strefy żółtej i czerwonej na danym terenie.

Funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w strefie czerwonej

Od poniedziałku, 19 października br. uczniowie ze szkół ponadpodstawowych przejdą na tryb kształcenia na odległość.  

Funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w strefie żółtej

Od poniedziałku, 19 października br. wszyscy uczniowie ze szkół ponadpodstawowych przejdą na system mieszany (hybrydowy), w trybie ok. 50 proc./50 proc. Oznacza to, że co najmniej połowa uczniów z danej szkoły będzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole, a pozostali zdalnie. Zadaniem dyrektora szkoły będzie wdrożenie odpowiednich procedur wprowadzających oraz poinformowanie całej społeczności szkolnej o przyjętym systemie kształcenia hybrydowego.

Wyjątki zarówno w strefie żółtej jak i w czerwonej

Nauczanie stacjonarne pozostaje w szkołach ponadpodstawowych w następujących placówkach: specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, szkołach specjalnych samodzielnych lub funkcjonujących w zespołach. W szkołach tych młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie a także prowadzone są  zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany do zorganizowania im nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

W przypadku szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe zajęcia praktyczne w strefie żółtej i czerwonej będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym u pracodawców. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła lub placówka będzie mogła te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa. W strefie żółtej praktyki zawodowe będą odbywać się stacjonarnie – o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

Ograniczeniem nie będą także objęci młodociani pracownicy będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

Ograniczeniem nie będą także objęte internaty, w których przebywają uczniowie, w tym z zagranicy.

Kształcenie na odległość w szkołach ponadpodstawowych oraz placówkach prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek w strefie żółtej będzie realizowana nauka w formie mieszanej (hybrydowej) a w strefie czerwonej nauka będzie realizowana na odległość.

Za organizację kształcenia  odpowiada dyrektor szkoły / placówki. Jest on zobowiązany do tego, aby ustalić sposób nauki. Ma również obowiązek powiadomić rodziców i uczniów jak będzie zorganizowane kształcenie.

Nauczyciele powinni zweryfikować program nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.


Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podobne posty

Wykorzystanie Środków z Unii Europejskiej

szef

Wizyta Szkolnego Wolontariatu w schronisku dla bezdomnych zwierząt

szef

Dzień Kobiet

szef
Skip to content