ogłoszenie

STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

„Regionalny program stypendialny”

STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

        Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, 

      Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

       W celu otrzymania stypendium, uczniowie klas szkoły ponadpodstawowej, w tym uczniowie klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, muszą wykazać się uzyskaną w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium średnią
ocen:
a) z przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego – nie niższą niż 5,00,
b) z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych
nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości
– nie niższą niż 5,20 – w przypadku klas pierwszych,
– nie niższą niż 5,00 – w przypadku klas wyższych.

Termin składania wniosków upływa 26 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać u szkolnego doradcy zawodowego mgr Justyny Martyna oraz  Regulaminie wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – (tekst jednolity).

Podobne posty

Walentynki

szef

Rekolekcje Wielkopostne

Dyrektor

Drodzy Uczniowie!

szef
Skip to content