Projekt „EKOLOGIA NA CAŁEGO W POWIECIE TARNOWSKIM”

szef

Dnia 18 kwietnia 2017 rozpoczęła się realizacja projektu „Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim” realizowanego w ramach „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Realizacja zadania zaplanowana jest do 30 września 2017r. 
Rekrutacja do projektu trwa od 19 do 26 kwietnia 2017r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z nauczycielem prowadzącym zajęcia ekologiczne w naszej szkole – panią mgr inż. Lucyną Burnus.
Zajęcia ekologiczne już odbywają się w naszej szkole od  11 maja do 8 czerwca 2017 r. w każdy czwartek o godz. 14:00 w sali 33.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z: Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział Tarnów; Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice – Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach; Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Tarnowie; Branżową Organizacją Odzysku Opakowań w Tarnowie i Fundacją Ekologiczną im. Wincentego Witosa w Tarnowie.
Tematyka projektu będzie dotyczyła: prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym obszarach Natura 2000, poprawa jakości powietrza, zapobieganie powstawania odpadów i zwiększenie retencji wody.
Celem głównym zadania jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną nt. ochrony powietrza, klimatu, wód, właściwą gospodarkę odpadami oraz ochrony różnorodności biologicznej.
W ramach projektu planuje się następujące działania:
1.Zajęcia ekologiczne – 5 godz. zajęć w każdej szkole. Celem zajęć będzie zainteresowanie młodzieży edukacją ekologiczną, kształtowanie postaw proekologicznych w życiu codziennym oraz pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Na podstawie wiedzy jaką zdobędą uczniowie przygotują prezentację „EKO-aktywni czyli ekologia na co dzień” dla uczniów całej szkoły. Przygotują również krótkie hasła/ informacje, które zostaną zamieszczone w gazetkach szkolnych/ tablicach informacyjnych/ multimedialnych na stronach internetowych szkół. Liczba uczniów zaplanowanych do udziału w zajęciach ze szkół: ZSP w Ryglicach -12 uczniów, ZSP w Żabnie-25 uczniów, ZSOiZ w Gromniku-25 uczniów, ZSOiZ w Ciężkowicach-25 uczniów, ZSLiT w Wojniczu-25 uczniów, CKZiU w Tuchowie-15 uczniów, LO w Tuchowie-25 uczniów. Realizacja zajęć zaplanowana jest w okresie 04 maja do 23 czerwca 2017r.
2.Eko dzień (realizacja zaplanowana jest na 13 czerwca 2017)
2.1.Piknik ekologiczny odbędzie się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Polichtach. Podczas pikniku będą quizy, gry terenowe o charakterze ekologicznym, prelekcje poruszające problematykę prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, powietrza, wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowo prowadzonej gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym obszarach Natura 2000. W wydarzeniu udział weźmie 175 uczniów ze szkół uczestniczących w zadaniu (po 25 uczniów, pierwszeństwo będą mieli uczniowie uczestniczący w zajęciach ekologicznych). Prelekcje poprowadzą pracownicy Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach. Za zorganizowanie quizów, gier ekologicznych odpowiedzialny będzie BOOO, MPEC, Fundacja Ekologiczna. Będzie również animator prowadzący zabawy ekologiczne. Uczniowie zabiorą ze sobą koce ponieważ Eko Dzień planowany jest na wolnym powietrzu. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystają do przygotowania informacji/haseł, które zostaną zamieszczone w gazetkach szkolnych/tablicach informacyjnych/multimedialnych na stronach internetowych szkół. Czynnie włączą się w przygotowanie prezentacji „BĄDŹ EKO”.
2.2 Bieg ekologiczny (drużynowy konkurs pomiędzy szkołami uczestniczącymi w zadaniu). W składzie każdej drużyn będzie 5 os. wytypowanych przez uczestników i nauczyciela z danej szkoły; 3 drużyny z najlepszym czasem i największą ilością punktów otrzymają nagrody, pozostali nagrody pocieszenia. Pytania i zadania będą dot. tematyki jw. W realizację zadania zaangażowani będą pracownicy partnerów poprzez wyznaczenie tras i czuwanie na prawidłowym przebiegiem biegu. Pytania i odpowiedzi na konkurs przygotują instytucje współpracujące w ramach zadania. Na całej długości trasy od startu do mety będą rozmieszczone zadania do wykonania, które trzeba będzie rozwiązać. Będzie mierzony czas od rozpoczęcia do zakończenia biegu. Zapewniony będzie transport uczniów ze szkół opieka, ubezpieczenie i catering.
3.Kampania edukacyjno-informacyjna „Bądź EKO” – upowszechnienie działań ekologicznych poznanych podczas działań projektowych wśród społeczności szkolnej na auli/ Sali gimnastycznej, za pośrednictwem strony internetowej szkoły i portali społecznościowych oraz wewnątrzszkolne narzędzia informacyjne np. radiowęzeł, gazetka szkolna. Kampania informacyjno – promocyjna podczas, której uczniowie zaprezentują przygotowane przez siebie prezentacje „EKO-aktywni czyli ekologia na co dzień” dla kolegów i koleżanek ze szkoły. Prezentacje będą poruszały problemy prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowo prowadzonej gospodarki na obszarach prawem chronionym, w tym obszarów Natura 2000. Pracownicy MPEC i Branżowej Organizacji Odzysku Opakowań przeprowadzą prelekcje/ warsztaty/ prezentacje w każdej szkole oraz przekażą ulotki związane z referowanym tematem, aby uczniowie mogli przekazać informacje w swoich rodzinach. Wydarzenie to zostanie zorganizowane na auli/Sali gimnastycznej, aby umożliwić udział całej społeczności szkolnej. Na gazetkach szkolnych/tablicach informacyjnych/ multimedialnych, stronach www będą zamieszczane info/hasła o temat. jw. Uczestnictwo w prezentacjach przygotowanych przez koleżanki/kolegów uczęszczających na zajęcia ekologiczne oraz wysłuchanie prelekcji/wykładów przeprowadzonych przez pracowników MPEC i BOOO na temat wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z ich selektywnego gromadzenia i przetwarzania będzie miało pozytywny wpływ na poszerzenie świadomości ekologicznej całej społeczności uczniowskiej, co z pewnością przeniesie się na grunt rodzinny uczniów. Poprzez zamieszczanie ekologicznych haseł/ krótkich informacji w gazetkach szkolnych/ tablicach informacyjnych/ multimedialnych na stronach internetowych nastąpi wzrost świadomości ekologicznej uczniów całej szkoły szkolna, tablice ogłoszeń/ multimedialne. Liczba uczniów zaplanowana do uczestnictwa w Kampanii: ZSP w Ryglicach – 120 uczniów, ZSP w Żabnie -191 uczniów, ZSOiZ w Gromniku – 95 uczniów, ZSOiZ w Ciężkowicach – 181 uczniów, ZSLiT w Wojniczu – 137 uczniów.
4. ZAJĘCIA EKOLOGICZNE Z ELEMENTAMI PLASTYKI (10 godz.) prowadzone będą dla 10 uczniów SOSW.
Celem zajęć będzie zainteresowanie wychowanków edukacją ekologiczną, kształtowanie postaw proekologicznych w życiu codziennym oraz pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Realizacja zajęć zaplanowana jest w okresie 04 maja do 23 czerwca 2017r.
5. ZAJĘCIA TEATRALNE (10 godz). W zajęciach weźmie udział 10 uczniów. Efektem zajęć będzie inscenizacja dla wszystkich wychowanków SOSW dot. tematyki opisanej w Działaniu jw. co pozytywnie wpłynie na kształtowanie pozytywnych postaw proekologicznych oraz na poziom wiedzy i świadomości ekologicznej. Przedstawienie wieńczące
zajęcia teatralne będzie miało pozytywny wpływ na poszerzenie świadomości ekologicznej wśród podopiecznych, całej społeczności uczniowskiej i ich rodzin na temat wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z ich selektywnego gromadzenia i przetwarzania. Założono, że przedstawienie obejrzy co najmniej 31
wychowanków SOSW. Realizacja zajęć zaplanowana jest w okresie 04 maja do 23 czerwca 2017r.
6. KONKURS PLASTYCZNY „DBAM O MÓJ ŚWIAT” na plakat promujący ochronę środowiska. Udział w konkursie będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani uczniowie. Trzy prace, które uzyskają najwięcej punktów otrzymają dyplomy i nagrody główne, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia. Technika wykonania plakatu będzie dowolna; uczniowie będą mogli korzystać z materiałów zakupionych do zajęć ekologicznych z element. plastyki. Zasady Konkursu określone są w regulaminie konkursu. W szkole odbędzie się wystawa prac konkursowych.
7. KONKURS „RECYKLING JEST THE BEST” polega na wykonaniu przedmiotów z surowców wtórnych m.in.: makulatury, butelek, plastikowych opakowań. Udział w konkursie będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani uczniowie. Trzy prace, które uzyskają najwięcej punktów otrzymają dyplomy i nagrody główne, pozostali uczestnicy
otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia. Celem konkursu będzie zaszczepienie w młodych ludziach nawyku ponownego wykorzystania przedmiotów oraz wyrabianie postaw proekologicznych wśród dzieci i społeczności lokalnej. Realizacja konkursu na terenie Ośrodka przyczyni się do ograniczenia ilości odpadów a tym samym do ochrony
środowiska. Zasady Konkursu zostaną określone w regulaminie konkursu. W szkole odbędzie się wystawa prac konkursowych.
Konkursy zaplanowano na miesiąc czerwiec 2017r.
W ramach projektu badane będą efekty:
1. wzrost wiedzy z zakresie ochrony środowiska, klimatu, powietrza, wód i gospodarki wodnej oraz gospodarki odpadami wśród uczniów
2. wzrost świadomości ekologicznej wśród uczniów
3. podniesienie u uczestników zadania wiedzy na temat kształtowania postaw na rzecz ochrony różnorodności i bogactwa naturalnego PT zwł. objętych Programem Natura 2000
Rekrutacja do projektu trwa od 19 do 26 kwietnia 2017r. 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z nauczycielem prowadzącym zajęcia ekologiczne w naszej szkole – panią mgr inż. Lucyną Burnus.

Skip to content