Mój rozwój – moja przyszłość II

szef


                                                            Szkolenie dla nauczycieli

W dniach 30 maja i 31 maja 2023 roku odbyło się szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu „Mój rozwój –moja przyszłość II”. Uczestniczyło w nim 20 nauczycieli a tematem szkolenia była „Pozytywna dyscyplina w klasie szkolnej. Komunikacja- kierowanie-motywacja”. Nauczyciele zapoznali się z zakresem kompetencji komunikacyjnych, jak efektywnie mówić do ucznia i słuchać go, rodzajami motywacji, czynnikami obniżającymi i zwiększającymi motywację oraz rodzajami metod aktywizujących. Szkolenie prowadziła pani Hanna Świerczewska.

                                                                                              Szkolny lider projektu
Lucyna Burnus

 

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach projektu „Mój rozwój- moja przyszłość II” realizowane są 3 formy wsparcia dla naszych uczniów. W październiku odbył się wyjazd edukacyjny z chemii do firmy Pharma w Niepołomicach i Kopalni Soli w Bochni. Zakończyła się realizacja zajęć koła naukowego „Matematyka VR” Uczestniczyli w nim uczniowie klasy IV LO. Trwają jeszcze zajęcia koła zainteresowań  „Umiejętność uczenia się ” w którym uczestniczą uczniowie z klasy III LO.

Zajęcia koła naukowego „Matematyka VR” miały na celu rozwijanie zainteresowań oraz rozbudzanie pasji naukowych uczniów a także poszerzanie wiedzy i doskonalenie matematycznego myślenia. Na zajęciach o fraktalach oraz z geometrii przestrzennej wykorzystywaliśmy technologię VR. Daje ona możliwość oglądania trójwymiarowych obrazów fraktali, modeli wielościanów, brył obrotowych. Poprawia to zdolność myślenia przestrzennego Zajęcia prowadzone z użyciem wirtualnej rzeczywistości budzą w uczniach większe zainteresowanie, ułatwiają rozwiazywanie zadań wymagających angażowania wyobraźni przestrzennej co przekłada się na lepsze wyniki ich pracy. Zajęcia prowadziła pani  Aleksandra Łaś.

Zajęcia koła zainteresowań „Umiejętność uczenia się” mają na celu rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się i monitorowania własnych postępów oraz zarządzania czasem przeznaczonym na naukę. Uczniowie doskonalą umiejętność wyszukiwania, wartościowania i przechowywania informacji, efektywnego notowania, skutecznego zapamiętywania i powtarzania. Potrafią zastosować  najlepszy dla siebie styl uczenia się, wiedzą jak radzić sobie ze stresem związanym z presją czasu i stresem egzaminacyjnym. Zajęcia prowadzi pani Lucyna Burnus.

 

 

W dniach od 29 marca do 03 kwietnia 2023 r. trwa nabór  uczestników – nauczycieli na dodatkowe szkolenia oferowane w ramach projektu Mój rozwój –moja przyszłość II.

W naszej szkole odbędzie się szkolenie  „ Pozytywna dyscyplina w klasie szkolnej. Komunikacja – kierowanie – motywacja”. Do tej formy doskonalenia  zostanie zakwalifikowanych 20 nauczycieli.  Będzie  to 5-godzinne szkolenie realizowane w dwóch grupach  liczących po 10 osób . Lista zakwalifikowanych  do szkolenia nauczycieli zostanie wywieszona w pokoju nauczycielskim w dniu 12 kwietnia. Regulamin rekrutacji i dokumenty aplikacyjne do pobrania zamieszczono poniżej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w ramach pr. MRMP II 2023

Załącznik 1a Formularz zgłoszeniowy 2023

Załącznik 1b Formularz dostępności 2023

Załącznik 2 Deklaracja uczestnictwa 2023

Załącznik 3 Formularz rezygnacji 2023

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU: MÓJ ROZWÓJ – MOJA PRZYSZŁOŚĆ II

w I okresie roku szkolnego 2022/2023

 Projekt „Mój rozwój- moja przyszłość II” realizowany jest w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje ,Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.  Realizatorem projektu: Powiat Tarnowski.

Projekt adresowany jest tylko do uczniów Liceum Ogólnokształcącego

We wrześniu przeprowadzono rekrutację uczniów do udziału w poszczególnych zajęciach i formach wsparcia. Przygotowano też dokumenty dla nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu.

W I okresie roku szkolnego 2022/2023 zrealizowaliśmy następujące formy wsparcia dla uczestników:

– wyjazd edukacyjny z chemii  do Kopalni Soli w Bochni i Firmy Pharma w Niepołomicach produkującej kosmetyki – 20 uczestników

– zajęcia koła zainteresowań z matematyki z wykorzystaniem narzędzi VR dla 8 uczniów klasy IV LO ( w trakcie realizacji).

W dniu 03.01.2023 r. rozpoczęły się zajęcia  koła zainteresowań – Rozwijanie umiejętności uczenia się wśród uczniów w którym uczestniczy 8 uczniów z klasy III LO.

Szkolny lider projektu
Lucyna Burnus

                                                                                                                      

 

Rekrutacja uczestników w projekcie „Mój rozwój- moja przyszłość II
W dniu 01 września rozpoczyna się nabór uczestników do projektu na rok szkolny 2022 /2023.
W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wezmą udział w:
•    Kole zainteresowań z matematyki z wykorzystaniem narzędzi VR,
•    Kole zainteresowań rozwijającym umiejętność uczenia się;
•    Zajęciach poza szkołą i poza lekcjami – wyjazd edukacyjny z chemii
Zajęcia dla uczniów będą prowadzone w małych grupach (do 8 osób), aby  dostosować tempo pracy
do indywidualnych potrzeb oraz możliwości sprawdzania na bieżąco postępów w nauce.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wszystkie niezbędne do realizacji zadań i osiągnięcia celów materiały i pomoce dydaktyczne i sprzęt
komputerowy zostaną zapewnione w ramach budżetu projektu.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz uczestnictwa w zajęciach.
Szczegółowe informacje i dokumenty aplikacyjne znajdziecie w zakładce Projekty- „Mój rozwój – moja
przyszłość II”
                                                                                                                                                             Szkolny lider projektu
                                                                                                                                                                         Lucyna Burnus

Plakat Mój rozwój – moja przyszłość II

MM_o_uczniach_dbamy_o_twoj_rozwoj_10-1-3(1)

Załącznik 1a LO – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 1a SOSW – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 1b – Formularz zgłoszeniowy – specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności

Załącznik 2 – Deklaracja uczestnictwa i oświadczenia

Załącznik 3 – Oświadczenie o rezygnacji

Załacznik 4 – Dostępność

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU MÓJ ROZWÓJ – MOJA PRZYSZŁOŚĆ II w roku szkolnym 2021/2022

Projekt „Mój rozwój- moja przyszłość II” realizowany jest w ramach X Osi
Priorytetowej Wiedza i Kompetencje ,Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego
,Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014- 2020. Realizatorem projektu: Powiat Tarnowski.
Projekt adresowany jest tylko do uczniów Liceum Ogólnokształcącego.
W roku szkolnym 2021/2022 zrealizowaliśmy następujące formy wsparcia dla
uczestników:
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, geografii i języka
angielskiego
– zajęcia rozwijające z matematyki, biologii, geografii, chemii, języka niemieckiego
i informatyki
– koło zainteresowań z informatyki
– zajęcia z doradztwa zawodowego.
Odbyły się 3 wyjazdy edukacyjne dla młodzieży:
– w kwietniu wyjazd edukacyjny chemii do Królewskiej Kopalni Soli w Wieliczce
i firmy farmaceutycznej w Krakowie – 20 uczniów
– w maju wyjazd edukacyjny z informatyki do firmy Polcom SA w Skawinie działającej
w branży IT dla biznesu i Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport – 20 uczniów
– w czerwcu wyjazd edukacyjny z geografii do Ojcowskiego Parku Narodowego
i Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach- 25 uczniów.
Odbyły się też 2 szkolenia dla nauczycieli:
– w maju szkolenie dla nauczycieli poświęcone rozwijaniu umiejętności uczenia się
wśród uczniów – 5 nauczycieli
– w czerwcu szkolenie dotyczyło wykorzystania narzędzi VR-AR w praktyce szkolnej –
6 nauczycieli
Nauczyciele i uczniowie cały czas wykorzystywali sprzęt, wyposażenie i pomoce
zakupione w ramach projektu.
W realizację projektu zaangażowanych jest 27 uczniów LO i 10 nauczycieli.
Na początku roku szkolnego aplikowaliśmy o dodatkowe zajęcia w przyszłym roku
szkolnym:
-zajęcia koła naukowego z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (koło VR.AR z
matematyki)
-zajęcia koła naukowego z rozwijania umiejętności uczenia się wśród uczniów
– dodatkowy wyjazd edukacyjny z chemii.
Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i od września rozpoczniemy realizację
ww. zadań.
Realizacja zajęć w ramach projektu przyczyniła się do pozyskania bardzo
atrakcyjnego sprzętu i wyposażenia i wzbogaciła ofertę edukacyjną szkoły.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom za pomoc ,życzliwość i
współpracę.
                                                                                                                                                             Szkolny lider projektu
                                                                                                                                                                         Lucyna Burnus

 

Nabór uczestników do dodatkowych form wsparcia w II semestrze roku szkolnego 2021/2022

W dniu 02 marca 2022 r. rozpoczyna się nabór uczestników do dodatkowych form wsparcia na II
semestr roku szkolnego 2021 /2022.
W ramach projektu uczniowie uczęszczający do LO mogą brać udział w zajęciach poza szkołą i poza
lekcjami czyli wyjeździe edukacyjnym z chemii. Jest to wyjazd do Królewskiej Kopalni Soli w
Wieliczce i firmy produkującej kosmetyki. Udział w wyciecze jest bezpłatny.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem
uczestnictwa w zajęciach, wszystkie dokumenty
aplikacyjne można pobrać poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo nauczyciele naszej szkoły mogą skorzystać z udziału w 2 szkoleniach:
1) Szkolenie dla nauczycieli z zakresu wykorzystania VR i AR na zajęciach szkolnych
2) Rozwijanie umiejętności uczenia się wśród uczniów.
Zdobytą wiedzę i umiejętności nauczyciele wykorzystają prowadząc dodatkowe zajęcia dla uczniów
w przyszłym roku szkolnym.
Poniżej zamieszczono regulamin rekrutacji i dokumenty aplikacyjne dla nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z BIOLOGII

Są przeznaczone dla  uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania i uzdolnienia biologiczne. Pozwalają rozszerzyć wiadomości, które interesują uczniów, ugruntować posiadaną już wiedzę oraz zdobyć nowe wiadomości i umiejętności. Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie mogą wykonywać dodatkowe doświadczenia biologiczne, obserwacje mikroskopowe, projektować i prezentować eksperymenty. Zajęcia te mają również na celu pobudzanie aktywności
i  twórczego myślenia, formułowania wniosków, opartych na obserwacjach oraz naukę współdziałania w zespole. Zajęcia prowadzi pani mgr inż. Monika Trela.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W ramach zajęć rozwijających z języka niemieckiego uczestnicy projektu „ Mój rozwój- moja przyszłość II” rozwijają umiejętności językowe z zakresu rozumienia tekstu słuchanego, rozumienia tekstu czytanego, pisania i mówienia. Aktywnie poszerzają i utrwalają słownictwo dotyczące życia codziennego i tematów bliskich uczniowi (m.in. dom, szkoła, zdrowie, praca, społeczeństwo, środowisko naturalne). Uczestnicy ćwiczą użycie języka w różnych sytuacjach. Na zajęciach wykorzystujemy gry i zabawy językowe, plansze obrazkowe oraz dzięki wykorzystaniu tablicy interaktywnej liczne programy i aplikacje internetowe. Wszystkie te pomoce pomagają w zapamiętaniu oraz utrwaleniu słownictwa i struktur gramatycznych,
a także sprawiają, że zajęcia są ciekawe i przebiegają w miłej atmosferze.Zajęcia prowadzi pani mgr Karolina Paluch

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI

Zajęcia rozwijające z matematyki mają na celu rozwijanie zainteresowań przedmiotem,
poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, poprawnego wnioskowania. Uczniowie doskonalą umiejętności uważnego analizowania treści zadania, kreatywnego rozwiązywania problemów. Zajęcia wzmacniają poczucie własnej wartości
poprzez osiąganie sukcesów. Zajęcia prowadzi pani mgr Aleksandra Łaś.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z GEOGRAFII

W zajęciach uczestniczą uczniowie kl. III LO. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego, wyciągania wniosków, trafnego interpretowania danych, samodzielnego rozwiazywania zadań obliczeniowych itp. Większość omawianych zagadnień dotyczy geografii fizycznej i ochrony środowiska przyrodniczego. Uczniowie analizują współzależności między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka w danym regionie świata. Wykorzystują liczne pomoce dydaktyczne (np. mapy, plansze, atlasy, repetytoria, zbiory zadań) i sprzęt (ekran multimedialny, stojak na mapy, szafy biurowe) zakupione w ramach projektu co czyni zajęcia ciekawszymi a trudne zagadnienia łatwiejszymi do zrozumienia. Zajęcia prowadzi pani mgr inż. Lucyna Burnus.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki z uczniami klasy II LO odbywają się regularnie w wymiarze 2 godz./tyg. Uczestnicy mają możliwość dodatkowego utrwalenia materiału, zgodnie z programem zajęć. Na bieżąco wykorzystywane są pomoce dydaktyczne uzyskane w projekcie, które znacząco zwiększają przyswajanie omawianych zagadnień. Zajęcia prowadzi pani mgr Karolina Wielgus

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z GEOGRAFII

W zajęciach uczestniczą uczniowie kl. II LO. Ich celem jest uzupełnienie treści objętych programem nauczania i dotyczą zagadnień z geografii społeczno-ekonomicznej świata. Uczniowie mają możliwość uzupełnienia braków i lepszego zrozumienia omawianych zagadnień. Uczą się korzystać z różnego typu źródeł informacji geograficznych: map, diagramów, wykresów, schematów, zdjęć lotniczych i satelitarnych, profili geologicznych
i glebowych, zestawień tabelarycznych itp. Kształtują umiejętność samodzielnego wyszukiwania potrzebnych informacji i potrafią ocenić ich prawdziwość i przydatność w danej sytuacji. Na zajęciach na bieżąco wykorzystywane są pomoce i wyposażenie zakupione
w ramach projektu, które dają możliwość bardziej atrakcyjniejszego przedstawiania omawianych zagadnień i ułatwiają lepsze zrozumienie treści. Zajęcia prowadzi pani mgr inż. Lucyna Burnus

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII

Przeznaczone są dla uczniów mających trudności w nauce. Prowadzone są w grupie 6-osobowej. Realizacja zajęć wyrównawczych pozwoli uczniom mającym trudności w nauce uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności obowiązujące w standardach kształcenia  oraz podnieść swoje wyniki nauczania. Program zajęć  opiera się na indywidualnej pracy i bezpośrednim kontakcie z uczniem, co w przypadku zajęć wyrównawczych prowadzonych w małych grupach daje taką możliwość. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem ciekawych metod nauczania i różnorodnych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Uczestnictwo uczniów w projekcie umożliwia wyrównanie braków w wiedzy i umiejętnościach, zainteresowanie otaczającym światem. Zastosowane metody pracy przyczyniają się do uzyskania aktywnej  postawy uczniów na zajęciach. Zajęcia prowadzi pani mgr inż. Monika Trela.

ZAJĘCIA GRUPOWE Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

Zajęcia doradztwa zawodowego prowadzone były z uczniami kl. II LO. Pozwoliły przyjrzeć się lepiej własnym zasobom, właściwie je ocenić w celu określenia swoich mocnych stron, predyspozycji zawodowych i uzdolnień. Dla uczniów planujących kolejny etap nauki taka wiedza będzie pomocna w wyborze konkretnego kierunku studiów oraz świadomości tych obszarów, nad którymi trzeba jeszcze popracować by osiągnąć sukces. Zagadnienia dotyczące rynku pracy, jego charakterystyki, dynamiki, instytucji rynku pracy pozwolą łatwiej i pewniej wejść młodym ludziom w świat dorosłych, nabywać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe i życiowe. Pewniej też staną przed potencjalnymi pracodawcami wiedząc co jest ważne
w autoprezentacji aplikując o dane stanowisko. Zajęcia prowadziła pani mgr Katarzyna Płachta

 

 

 

Szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu Mój rozwój- moja przyszłość II

W dniu 25 maja 2022 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli w ramach
projektu Mój rozwój- moja przyszłość II. Temat szkolenia dotyczył rozwijania
umiejętności uczenia się wśród uczniów. Przeprowadziła go pani Kinga
Magdoń z firmy BPR Consulting z siedzibą w Łodzi. Zdobytą wiedzę i
umiejętności nauczyciele wykorzystają w pracy z młodzieżą naszej szkoły , by
zwiększyć efektywność uczenia się a wkład pracy ucznia przekładał się na jego
sukces edukacyjny.

szkolny lider projektu
Lucyna Burnus

 

Drodzy uczniowie

W dniu 1 września rozpoczyna się nabór uczestników do projektu „Mój rozwój – moja przyszłość II” na rok szkolny 2021/2022. W ramach projektu w naszej szkole możecie brać udział w:

– zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, biologii, geografii i języka angielskiego

– zajęciach rozwijających uzdolnienia z matematyki, biologii, geografii, chemii, informatyki i języka niemieckiego

– kole zainteresowań z informatyki

– doradztwie zawodowym (zajęcia grupowe)

– wyjazdach edukacyjnych z geografii i informatyki.

Projekt adresowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego, a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Szczegółowe informacje uzyskacie u nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia i lidera projektu. Poniżej zamieszczone są dokumenty aplikacyjne oraz regulamin rekrutacji. Będą tutaj zamieszczane również ważne informacje nt. projektu.

Wszystkie niezbędne do realizacji zadań i osiągnięcia celów materiały i pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy zostaną zapewnione w ramach budżetu projektu.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz uczestnictwa w zajęciach.

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa uczniów Mój rozwój – moja przyszłość II 2021.2022

Załącznik 1a Formularz zgłoszeniowy uczniów SOSW do projektu Mój rozwój – moja przyszłość II 2021.2022

Załącznik 1a Formularz zgłoszeniowy uczniów SP do projektu Mój rozwój – moja przyszłość II 2021.2022

Załącznik 1b Formularz zgłoszeniowy uczniów do projektu Mój rozwój – moja przyszłość II 2021.2022

Załącznik 2 Deklaracja uczestnictwa uczniów do projektu Mój rozwój – moja przyszłość II 2021.2022

Załącznik 3 Oświadczenie o rezygnacji uczniów z projektu Mój rozwój – moja przyszłość II 2021.2022

Załącznik 4 Dostępności dla uczniów w projekcie Mój rozwój – moja przyszłość II 2021.2022

 

 

Projekt realizowany jest w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje ,Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Adresatami projektu są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w naszej szkole. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.  W ramach projektu realizowane są zajęcia, które poszerzają ofertę edukacyjną naszej szkoły, rozwijają  uzdolnienia i zainteresowania uczniów, pomagają lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego, a w razie potrzeby nadrobić zaległości  na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

Obecnie realizujemy następujące działania:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, biologii, geografii i języka angielskiego.
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – z matematyki, biologii, geografii, chemii,  języka niemieckiego i informatyki.
 • Koło zainteresowań z informatyki.
 • Doradztwo zawodowe służące wspieraniu uczniów w procesie przygotowania
  do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu.

 We wrześniu przeprowadzona  została rekrutacja uczestników do poszczególnych form wsparcia.  W pierwszej fazie realizacji projektu zajęcia odbywały się w formie tradycyjnej, później na krótko zostały zawieszone a od listopada realizowane są w formie  zdalnej. Uczniowie w czasie rzeczywistym  uczestniczą w zajęciach ze swoich domów a nauczyciele ich udział w zajęciach dokumentują w formie print screenów. (zobacz zdjęcia)

            W ramach projektu cały czas wzbogacana jest baza dydaktyczna szkoły.  Zakupiono liczne pomoce dydaktyczne np.: repetytoria, zbiory zadań, zadania i arkusze maturalne, atlasy geograficzne, plansze dydaktyczne, mapy ścienne, tangramy, łamigłówki i puzzle matematyczne, zestawy fiszek  i gry dydaktyczne do nauki języka angielskiego, wieszak
i mobilny stojak na mapy, rolety okienne oraz 6 szaf na dokumenty i pomoce. Czekamy na dostawę monitorów interaktywnych, licznego sprzętu komputerowego, kserokopiarki, drukarek itp., które ułatwią i uatrakcyjnią  proces dydaktyczny w naszej szkole.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta

 

Drodzy Uczniowie

 Miło jest mi poinformować Was, że rozpoczyna się w naszej szkole realizacja projektu Mój rozwój- moja przyszłość II realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, który mocno wzbogaci naszą  ofertę edukacyjną.

 Projekt  adresowany jest do uczniów wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego. Każdy z Was znajdzie coś dla siebie, gdyż planowane są zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, koło naukowe , zajęcia z doradztwa zawodowego oraz wyjazdy edukacyjne. Szczegółowe informacje przekażą Wam nauczyciele na zajęciach oraz będą umieszczane na bieżąco w panelu bocznym  w zakładce Mój rozwój- moja przyszłość II.  Znajduje się tam regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne a później na bieżąco będą umieszczane informacje o poszczególnych działaniach. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne. Szczegółowe informacje o projekcie zostaną przekazane również rodzicom na zebraniu w dniu 09.09.2020r. Poniżej zamieszczam wykaz zajęć dodatkowych, przewidzianych do realizacji w tym roku szkolnym:

 

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze MATEMATYKA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze BIOLOGIA     (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze GEOGRAFIA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze JĘZYK ANGIELSKI      (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające MATEMATYKA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające INFORMATYKA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające BIOLOGIA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające CHEMIA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające GEOGRAFIA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające JĘZYK NIEMIECKI (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia koła zainteresowań INFORMATYKA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia DORADZTWO ZAWODOWE (1 grupa x 8 uczniów)
 • Wyjazd edukacyjny INFORMATYKA (1 wyjazd x 20 uczniów)
 • Wyjazd edukacyjny GEOGRAFIA (1 wyjazd x 25 uczniów)

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mój rozwój- moja przyszłość II”

 

1a Formularz zgłoszeniowy nauczycieli Mój rozwój – moja przyszłość II 2020-2021

 

1b Formularz zgłoszeniowy nauczycieli dostępność Mój rozwój – moja przyszłość II 2020-2021

 

2 Deklaracja uczestnictwa nauczycieli Mój rozwój – moja przyszłość II 2020-2021

 

3 Oświadczenie o rezygnacji nauczycieli Mój rozwój – moja przyszłość II 2020-2021

 

4 Umowa udziału w studiach podyplomowych nauczycieli Mój rozwój – moja przyszłość II 2020-2021

 

                                                                                                                                                            Szkolny lider projektu
                                                                                                                                                                         Lucyna Burnus

 

 

 

 

Skip to content