Projekt „Bądź EKO V”

Dyrektor

W dniu 5 września br. rozpoczyna się rekrutacja na formy wsparcia w ramach projektu: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V” realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale wkładu własnego Powiatu Tarnowskiego:

Zajęcia i warsztaty ekologiczne – prowadzone w każdej szkole oddzielnie zarówno w salach szkolnych szkół ponadpodstawowych jak i w terenie. W naszej szkole 10 uczniów będzie uczestniczyć w 16 godz.  zajęć ekologicznych. Zajęcia poprowadzi mgr inż. Lucyna Burnus. Poprzez uczestnictwo w zajęciach ekologicznych i warsztatach uczniowie będą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym obszarach Natura 2000, zapobieganie powstawania odpadów i zwiększenie retencji wody. Realizacja zajęć przewidziana jest w roku szkolnym 2023/2024.

Wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi przeprowadzenie przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego prelekcji i zajęć terenowych na temat ptaków występujących w obrębie Pogórzy wraz z obserwacją ptaków w ich środowisku naturalnym z użyciem lornetek oraz do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach- realizacja programu zwiedzania stałej ekspozycji wraz z przejściem ścieżką edukacyjną w koronach drzew i Parku Zdrojowego w Ciężkowicach. Planowany termin V-VI 2024 r.

Rekrutacja odbywa się przez 10 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia ogłoszenia danej edycji rekrutacji na stronie internetowej Powiatu Tarnowskiego. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie oddzielnie dla każdej szkoły listy zakwalifikowanych i ewentualnie listy rezerwowej. Limity miejsc:

    1)   Zajęcia i warsztaty ekologiczne

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach -10 uczniów,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku -10 uczniów,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach -10 uczniów,
 • Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu -10 uczniów,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie-10 uczniów,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie – 10 uczniów,
 • Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie -10 uczniów
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie– 10 uczniów
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dwudniakach – 10 uczniów

 

2) Wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi oraz do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach wraz z przejściem ścieżką edukacyjną w koronach drzew i Parku Zdrojowego w Ciężkowicach

 • ZSOiZ Ciężkowice (15 uczniów)
 • ZSOiZ Gromnik (15 uczniów)
 • ZSP Zakliczyn (10 uczniów)
 • LO Tuchów (15 uczniów)
 • CKZiU Tuchów (15 uczniów)
 • ZSP Ryglice (15 uczniów)
 • ZSLiT Wojnicz (10 uczniów)
 • ZSP Żabno (15 uczniów)
 • SOSW Wierzchosławice (15 uczniów)

 

Termin II edycji rekrutacji do projektu od 5 września do 15 września 2023 roku.

Realizacja projektu zaplanowana jest od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w Regulaminie uczestnictwa (załącznik)

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie uczniowie proszeni są o kontakt z nauczycielem geografii    Lucyną Burnus (sala 306).

REGULAMIN

 

„Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V”

W dniu 01.03.2023 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V” z zakresu edukacji ekologicznej w latach 2022-2025 na terenie województwa małopolskiego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów i mieszkańców gmin oraz wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju poprzez edukację ekologiczną.

Zrealizowano następujące działania:

1) Prelekcja przeprowadzona przez pana Pawła Cieślę – instruktora wędkarstwa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie dotycząca poznania i ochrony roślin i zwierząt okolicznych zbiorników wodnych, połączona z odławianiem organizmów , ich obserwacją i oceną czystości wody w dniu 14.03.2023.

2) Prelekcja przeprowadzona przez pana Tomasza Gawlika z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Tarnów na temat ,,Płazy i ich siedliska” w formie prezentacji multimedialnej  w dniu 14.04.2023.

 

3) Akcja „Zielona szkoła” polegająca na ukwieceniu  szkolnych korytarzy  i klas – przeprowadzona w dniach  03- 04.04.2023

4) Wyjazd edukacyjny do Ogrodu Botanicznego i Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w   Krakowie w dniu 19.05.2023

 

5) Akcja „Nakrętka” – akcja zbierania nakrętek na cel charytatywny  przeprowadzona  w dniu 02.06.2023

6) Kampania informacyjna polegająca na upowszechnianiu wśród uczniów filmu promocyjnego

 

31 marca 2023 rozpoczyna się rekrutacja na Wyjazd do Ogrodu Botanicznego (zwiedzanie szklarni i muzeum z przewodnikiem oraz zajęcia edukacyjne nt roślin) i Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie (zwiedzania ekspozycji wraz z przewodnikiem, nowoczesnych instalacji o tematyce przyrodniczej i przegląd współczesnych  pod kątem ich funkcjonowania w wybranych ekosystemach, w tym odżywiania, rozmnażania, poruszania i obrony przed drapieżnikami, ginących gatunków, wpływ na środowisko przyrodnicze i bioróżnorodność). Planowany termin 19.05.2023 r. Uczniowie będą mieć zapewniony transport,  bilety wstępu i zajęcia edukacyjne/przewodnika. Wyjazd organizowany jest w ramach  projektu pn.: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V” realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale wkładu własnego Powiatu Tarnowskiego.

Termin I edycji rekrutacji do projektu od 31 marca do 11 kwietnia 2023 roku.

W naszej szkole na wyjazd zrekrutowanych zostanie 15 uczniów, decyduje kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo mają osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach ekologicznych.

Realizacja projektu zaplanowana jest od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt z p. Lucyną Burnus

regulamin_uczestnictwa_badz_eko_V_2023

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

 

W dniu 01.03.2023 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V” z zakresu edukacji ekologicznej w latach 2022-2025 na terenie województwa małopolskiego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów i mieszkańców gmin oraz wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju poprzez edukację ekologiczną.

Projekt skierowany jest do uczniów 8 szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego tj.

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie,

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku,

Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu,

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach,

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie,

Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie

oraz dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wierzchosławicach – Dwudniakach.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 1. Zajęcia i warsztaty ekologiczne dla uczniów w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach.
 2. Wyjazdy edukacyjne, prelekcje i warsztaty terenowe, m.in:
 • wyjazd do Ogrodu botanicznego w Krakowie i Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie,
 • wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi i Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ścieżki w koronach drew oraz Parku Zdrojowego w Ciężkowicach,
 • wyjazd do arboretum w Lusławicach oraz na Ścieżkę Przyrodniczo-Leśną w Wierzchosławicach.
 1. Prelekcje i warsztaty przyrodnicze przeprowadzone w szkołach przez Partnerów:
 • z leśnikami i edukatorami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział w Tarnowie (uczn. z ZSP Zakliczyn, ZSP Ryglice, ZSLiT Wojnicz, ZSP Żabno, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSOiZ Gromnik i ZSOiZ Ciężkowice, SOSW Wierzchosławice)
 • z pszczelarzem z Pasieki „Złota Kuszka” (uczn. ZSOiZ Ciężkowice, ZSOiZ Gromnik, ZSP Zakliczyn, CKZiU Tuchów, ZSLiT Wojnicz, ZSP Ryglice, SOSW Wierzchosławice)
 • z instruktorem wędkarstwa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie (ZSOiZ Ciężkowice, ZSP Zakliczyn, LO Tuchów, ZSP Żabno, ZSLiT Wojnicz, SOSW Wierzchosławice)
 • w oczyszczalni z przedstawicielem firmy „Dorzecze Białej” (uczn. CKZiU Tuchów i LO Tuchów)
 1. Kampania informacyjno – promocyjna Bądź EKO w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach:

Akcje ekologiczne:

 • Akcja „Zielona szkoła”- tworzenie miejsc obserwacji przyrody, ścieżek sensorycznych, akcja sadzenia drzew, krzewów, kwiatów, traw w otoczeniu szkoły lub ukwiecenie szkolnych korytarzy i klas
 • Akcja „Nakrętka” – akcja zbierania nakrętek
 • Akcja „Zbiórka odpadów” – zbiórka zużytych baterii, elektrośmieci, telefonów, opakowań PET, makulatury, itp., realizowana w partnerstwie z Firmą Your Partner Sp. z o.o.
 • Akcja „Sprzątanie Świata” realizowana w partnerstwie z Firmą Your Partner Sp. z o.o.

Konkursy z nagrodami:

 • Konkurs fotograficzny „Najpiękniejszy Krajobraz Powiatu Tarnowskiego” – 2023/2024 oraz „JA i moja EKOLOGIA” – 2024/2025
 • Konkurs GRA planszowa wielkoformatowa z pytaniami o tematyce ekologicznej, przyrodniczej
 • Konkurs TEST EKOLogiczny

Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewiduje się nagrody.

 • Kampania edukacyjna „Szkoła w trosce o środowisko” w internecie na stronach szkół i PT oraz fb oraz podczas spotkań podsumowujących w szkołach. Spot dobre rady działań ekologicznych dla uczniów i mieszkańców gmin.

W celu wspólnej realizacji projektu zaplanowano współpracę z:

 • Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Tarnów,
 • Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie,
 • Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach
 • Firmą Your Partner Sp. z o.o. ul.
 • Pasieką „Złota Kuszka” Piotr Łosiński
 • Spółką Komunalną “Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Realizacja projektu zaplanowana jest od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników do projektu oraz konkursów w ramach „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów IV” będzie realizowana zgodnie z Harmonogramem zaplanowanych działań w okresie realizacji.

Więcej informacji oraz regulamin rekrutacji zostanie opublikowany w późniejszym terminie na stronach szkół oraz Powiatu Tarnowskiego.

 

Skip to content