ogłoszenia

Zarządzenie nr 17/2020 / Konsultacje

Ciężkowice, 18 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach w sprawie procedury bezpieczeństwa
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I.J. Paderewskiego
w Ciężkowicach w okresie
epidemii COVID-19.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.), wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2020r.w celu przygotowania  konsultacji uczniów z nauczycielami w szkole, prowadzenia zajęć rewalidacyjnych,  przeprowadzania egzaminów maturalnych i zawodowych.

 § 1

1. Od 18 maja 2020 r. istnieje możliwość prowadzenia zajęć rewalidacyjnych . Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców
i młodzieży.

2.Od dnia 25 maja 2020r. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciężkowicach w godzinach swojej pracy organizuje konsultacje dla ograniczonej liczby uczniów, wynikającą z powierzchni poszczególnych sal. Konsultacje będą odbywać się dla maturzystów od 25.05.2020r., a od 01.06.2020r. dla pozostałej młodzieży ZSOiZ ze wszystkich przedmiotów i  na terenie szkoły.

3. Z dniem 18 maja 2020 r. wprowadzam procedurę bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach okresie epidemii COVID-19 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Procedura obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców oraz pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego  w Ciężkowicach.

2. Podanie do wiadomości i stosowania  pracownikom następuje poprzez udostępnienie treści niniejszego zarządzenia na tablicy informacyjnej.

3. Podanie do wiadomości uczniom i rodzicom następuje poprzez zamieszczenie treści procedury na stronie internetowej szkoły.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Józef Parys, dyrektor szkoły

Procedura bezpieczeństwaPLAN KONSULTACJI Z UCZNIAMI 

Obowiązuje od 25 maja 2020 r. dla maturzystów, od 01. 06. 2020 r. czerwca dla pozostałych uczniów. 

 Poniedziałek 

Dzień /  godziny Przedmiot /  Przerwa na dezynfekcję Nazwisko i imię nauczyciela 
800 – 900język angielski  Paluch Karolina 
800 – 900język angielski  Ramian Aneta 
800 – 900  przedmioty zawodowe gastronomiczne  Sławuta Teresa 
900 – 930 PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ   
930 – 1030     
930 – 1030   wdż / biblioteka Dziuban Maria 
930 – 1030       
1030 – 1100   PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ   
1100 – 1200   konsultacje z pedagogiem   Cygnar Sabina 
1100 – 1200   przedmioty zawodowe gastronomiczne  Szwalec Edyta 
1100 – 1200     
1230 – 1300   PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ   
1300 – 1400   historia i społeczeństwo / historia Parys Józef 
1300 – 1400     
1300 – 1400      
1400 – 1430   DEZYNFEKCJA    

 Wtorek 

Dzień /  godzinyPrzedmiot /  Przerwa na dezynfekcjęNazwisko i imię nauczyciela 
800 – 900  biologia / higiena, przyroda / 
podstawy anatomiczno-dermatologiczne 
Trela Monika 
800 – 900  muzyka Miłkowska   Małgorzata 
800 – 900  fizyka / informatyka  Poręba Piotr 
900 – 930 PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ   
930 – 1030   matematyka Łaś Aleksandra 
930 – 1030   wychowanie fizyczne Jezierska Katarzyna  
930 – 1030   historia/ zajęcia logopedyczne  Gabor Magdalena  
1030 – 1100   PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ   
1100 – 1200   przedmioty zawodowe gastronomiczne /
chemia  
Mastalska Jolanta 
1100 – 1200       
1100 – 1200       
1230 – 1300   PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ   
1300 – 1400     
1300 – 1400   przedmioty zawodowe kosmetyczne  Grzyb Joanna  
1300 – 1400      
1400 – 1430   DEZYNFEKCJA    

 Środa 

Dzień / godzinyPrzedmiot /  Przerwa na dezynfekcjęNazwisko i imię nauczyciela 
800 – 900    
800 – 900  przedmioty zawodowe hotelarskie / 
podstawy przedsiębiorczości / 
podejmowanie działalności gospodarczej 
Jurkiewicz-Drąg Jowita 
800 – 900      
900 – 930 PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ   
930 – 1030   wiedza o społeczeństwie / 
historia i społeczeństwo /
podstawy przedsiębiorczości 
Kapałka Aneta 
930 – 1030   przedmioty zawodowe informatyczne Przybyło Jacek  
930 – 1030       
1030 – 1100 PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ   
1100 – 1200 matematyka Iwaniec Karolina 
1100 – 1200 przedmioty zawodowe fryzjerskie Gut Katarzyna 
1100 – 1200     
1230 – 1300 PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ   
1300 – 1400 przedmioty zawodowe fryzjerskie 
i kosmetyczne    
Piekarz Weronika  
1300 – 1400 religia ks. Florek Mateusz  
1300 – 1400    
1400 – 1430 DEZYNFEKCJA    

 Czwartek  

Dzień / godzinyPrzedmiot /  Przerwa na dezynfekcjęNazwisko i imię nauczyciela 
800 – 900  geografia  Burnus Lucyna 
800 – 900 edukacja dla bezpieczeństwa / 
technologia gastronomiczna / 
podstawy żywienia człowieka / 
doradztwo zawodowe  
Burnus Andrzej   
800 – 900  religia ks. Migacz Marek 
900 – 930PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ   
930 – 1030 język niemiecki  Burnat  Iwona 
930 – 1030 Wychowanie fizyczne  Pater Wojciech  
930 – 1030     
1030 – 1100PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ   
1100 – 1200język angielski /
język angielski zawodowy    
Pasek Jadwiga  
1100 – 1200    
1100 – 1200    
1230 – 1300PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ   
1300 – 1400    
1300 – 1400    
1300 – 1400   
1400 – 1430DEZYNFEKCJA    

 Piątek  

Dzień / godzinyPrzedmiot /  Przerwa na dezynfekcjęNazwisko i imię nauczyciela 
800 – 900  przedmioty zawodowe  Kiełbasa Renata 
800 – 900  przedmioty zawodowe Kiełbasa Mirosław  
800 – 900  przedmioty zawodowe gastronomiczne Truchan Anna 
900 – 930 PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ   
930 – 1030       
930 – 1030       
930 – 1030       
1030 – 1100   PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ   
1100 – 1200   język polski / 
podstawy przedsiębiorczości 
Porębska Beata 
1100 – 1200       
1100 – 1200       
1230 – 1300   PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ   
1300 – 1400   język polski / 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Gucwa Agnieszka  
1300 – 1400       
1300 – 1400      
1400 – 1430   DEZYNFEKCJA    

Józef Parys,
dyrektor szkoły

Podobne posty

Rekrutacja na dokształcanie zawodowe nauczycieli

Dyrektor

Brązowa Szkoła 2019 w rankingu Perspektywy

szef

Przedświąteczne spotkanie z uczniami – życzenia Wielkanocne

szef
Skip to content